Verslag 2e inloopavond bewoners

Ontwikkeling Mercon Kloos terrein

Op 24 oktober jl. om 19.30 uur vond voor de tweede maal keer inloopavond voor de bewoners van Alblasserdam plaats. Deze avonden worden georganiseerd door Whoonapart.

Op deze tweede avond waren ongeveer 60 inwoners aanwezig. Op de eerste avond waren er ongeveer 120 mensen aanwezig.

Na een hartelijk welkom heeft de heer J.A. Poldervaart verslag en een terugkoppeling gedaan Opmerkingen en vragen van inwoners tijdens de eerste inloopavond zijn meegenomen en verwerkt.

Wat met name duidelijk is geworden zijn de problemen rond het verkeer op de Kinderdijk. Deze onveilige situatie wordt al jaren als een groot probleem ervaren. Naast deze zorgen zijn er ook andere onderwerpen aan bod gekomen. Deze zijn in een eerder verslag samengevat en hier terug te vinden op de website.

Na dit onderdeel heeft de heer Poldervaart verslag gedaan van de “opgehaalde informatie” bij alle betrokken instanties of stakeholders. Hiervoor is met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid Holland, Waterschap Rivierenland, het SWEK en de erfgoedcommissie van de Gemeente Alblasserdam gesproken. Voordat er werd ingegaan op de verder uitwerking van het plan, heeft de heer Poldervaart een sheet getoond van mogelijke oplossingen (op korte en lange termijn) voor het verkeersprobleem.

Het tweede deel van de plenaire presentatie betrof de verdere uitwerking van het plan door Mevrouw Marina Propadalo. Zij wordt als stedenbouwkundige van het bureau Kuyper Compagnons ingehuurd door Whoonapart. Hierbij zijn puntsgewijs alle onderdelen doorlopen en per terrein onderdeel (fasen) een verdere uitwerking getoond. Zoals door Marina Propadalo is aangegeven betreft dit nog steeds een schets uitwerking en is dit nog zeker niet definitief. Juist met de reacties van bewoners, nadere uitgangspunten en voorwaarden van de diverse partijen zoals de betrokken instanties en stakeholders moet er een en ander worden aangepast en verder worden door-ontwikkelingen getekend.

Foto transformatiegebied Noord

Foto sheet middengebied

Foto sheet vrije kavels Zuid

Let op: aan hierboven getoonde schetsen en uitwerking, welke eigendom zijn van Whoonapart, kunnen geen rechten worden ontleend en zijn onderdeel van een ontwerpproces Samen Doen. Dit is een dymamisch proces en zal door inbreng van de diverse belanghebbenden aan verandering onderhevig zijn.  

Aan het einde van de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Hierna konden de aanwezigen bij de diverse opgestelde foamborden met getoonde schetsen en uitwerkingen met hun vragen en opmerkingen bij de medewerkers van Whoonapart in discussie gaan. Zoals ook bij de eerste inloopavond ontstond hierbij in de diverse groepen een levendige discussie. Zorgen over het aantal gebouwen, hoogte en uitzicht werden geuit. Maar ook vragen over planning, historie van het terrein, een kerkje en positieve reacties kwamen aan de orde.  

Kortom: de reacties van de inwoners werden wederom als positief en leerzaam ervaren.

Volgende 3e bijeenkomst!

De heer Poldervaart heeft deze keer nog niet een nieuwe datum van een volgende bijeenkomst genoemd. Eerst moet er een nadere uitwerking van alle informatie plaats vinden. Wanneer Whoonapart zover is, zal zij de inwoners (waarvan e-mail adressen bekend zijn) persoonlijk uitnodigen. Er komt ook een aankondiging in Klaroen datum, tijdstip en locatie voor alle overige geïnteresseerde inwoners.

Whoonapart dankt alle aanwezigen voor een kritische en positieve inbreng.