Verslag 5de inloopavond bewoners

Ontwikkeling Mercon Kloos terrein

Op 26 juni jl. om 19.30 vond voor de 5de maal de inloopavond voor bewoners van Alblasserdam en de West Kinderdijk plaats. Deze avond was wederom georganiseerd door Whoonapart.

Op deze avond waren circa 45 bezoekers aanwezig. Na een welkom van de heer Jaco Poldervaart is middels een presentatie een verslag gedaan van de huidige status van deze ontwikkeling alsmede een doorkijkje gegeven van het verdere proces (bestemmingsplanprocedure).

Allereerst is verslag gedaan van goedkeuring B&W en de instemming van de Gemeenteraad Alblasserdam van het stedenbouwkundig plan Mercon Kloos. De heer Poldervaart gaf de aanwezigen ook een verdere toelichting op de hierop ingezette acties van eisen en vragen die door B&W en gemeenteraad waren gesteld. Met name het onderdeel verkeersintensiteit en verkeersveiligheid kwamen hierbij ruimschoots aan bod.
Hierna is de stedenbouwkundige Marina Propadalo, van bureau Kuiper Compagnons, verder ingegaan op het ontwerp en het gevel historisch onderzoek, zoals gedaan door bureau BAAC. Tijdens deze presentaties hebben aanwezigen direct hun vragen en zorgen kunnen uiten welke door de heer Poldervaart en Marina Propadalo direct zijn beantwoord.

Het laatste deel van de presentatie betrof het onderzoek naar een integratie van dijkverhoging met onze ontwikkeling. Hierbij zijn door Marina Propadalo dan ook een viertal varianten toegelicht, zoals inmiddels is onderzocht door een aantal samenwerkende partijen zijnde; Provincie Zuid-Holland (iniatiefnemer), Gemeente Alblasserdam, vertegenwoordiger gebiedsperspectief, Waterschap Rivierenland, Bureau Defacto, Kuiper Compagnons en Whoonapart. Na deze uitleg en toelichting is door de heer Poldervaart aangegeven dat een scenario van variant B en C nader uitgewerkt gaat worden, nadat bestuurders van de diverse partijen zijn geïnformeerd alsmede hebben ingestemd.

Doel hierbij is dan ook om een integrale uitvoering van verhoging van de dijk, parkeeroplossing langs de dijk en ons plan binnen één en dezelfde uitgangstermijn mogelijk te maken. Aanwezigen gaven aan verheugd te zijn met dit initiatief en te hopen dat dit realiteit zou kunnen worden.

Na afloop bedankte de heer Poldervaart de aanwezigen voor hun komst. Tevens constateert hij een verandering van aanwezig publiek van meer bestaande bewoners Kinderdijk naar geïnteresseerde kopers. Tevens zijn door de diverse bewoners (3) een aantal reactieformulieren ingevuld en achter gelaten om zodoende de ontwikkeling te toetsen en eventueel aan te laten passen.