Ideeëntheater Deltacongres over combineren van dijkversterking én nieuwbouw woningen op Mercon Kloos te Alblasserdam

Gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, provincie en het waterschap Rivierenland hebben de handen ineengeslagen in een Gebiedsraad en willen dijkversterking synchroniseren met ruimtelijke ambities zoals nieuwbouw. Succesvol samenwerken betekent dat organisaties ook de doelen van anderen mee moeten nemen. In het Ideeëntheater tijdens het Nationaal Deltacongres op 1 november in Zwolle gingen zij daarover het gesprek aan met bezoekers van het congres.

Om opgaven op het gebied van waterveiligheid en ruimte integraal aan te pakken hebben de betrokken partijen al snel ontdekt dat met deze aanpak de kwaliteit van de oplossingen fors kan verbeteren. Maar samenwerking betekent ook dat je je extra inspant om doelen van andere partijen net zo mee te nemen als je eigen doelen.

Mercon Kloos
Het gesprek is gevoerd aan de hand van de concrete casus van Mercon Kloos. Op de locatie van dit bedrijf willen projectontwikkelaar en gemeente onder andere woningen realiseren. Tegelijkertijd moet de dijk die grenst aan de locatie in de toekomst worden versterkt. Voor 2050 moeten alle dijken aan de nieuwe normen voldoen. Het waterschap Rivierenland en Whoonapart zijn met de gemeente en de Gebiedsraad rond de tafel gegaan en hebben geconstateerd dat samenwerken en het afstemmen van planningen mogelijk tot een veel beter resultaat kan leiden.

Samenwerking
Voorzitter van de Gebiedsraad en burgemeester van Sliedrecht Bram van Hemmen: “Het betekent wel dat de normale werkwijze van de betrokken organisaties volledig op de helling moet. In het voorbeeld van Mercon Kloos moet bijvoorbeeld een verschil in tijdsplanning van twaalf jaar worden overbrugd. Ik zie dat er de wil is tot samenwerking waardoor we in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden mooie resultaten kunnen bereiken. Natuurlijk moeten we kijken naar de financiering. Dat is eigenlijk het kleinste probleem, want voor goede ideeën is altijd geld!” Tijdens het Ideeëntheater is het gesprek gevoerd wat organisaties tegenkomen om hun planning en ambities op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het aanwezige publiek gevraagd om tips en adviezen om de slagingskans van deze en andere projecten te vergroten.

Belang van Nationaal Watercongres
Gedeputeerde Rik Janssen, gedeputeerde Water was ook dit jaar weer aanwezig op het Deltacongres: “In het vraagstuk over waterveiligheid speelt het grondgebied van Zuid-Holland een prominente rol. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is één van de gebieden in Nederland waar het risico op een overstroming met aanzienlijke gevolgen relatief groot is. Voor de provincie gaat het daarnaast om meer dan waterveiligheid alleen. Ook voldoende zoetwater van een goede kwaliteit en de aandacht voor klimaat en ruimtelijke adaptatie zijn voor de provincie van groot belang. De provincie werkt daarom samen met partners aan het vergroten van de waterveiligheid, het borgen van de waterbeschikbaarheid en daarmee aan een gezond en veilig Zuid-Holland”.

Voor meer nieuws, houd www.alblasapart.nl in de gaten.